LB LANDSCHAP VAN WEGEN EN KANALEN

Sale
€ 25,00 € 12,50

-----

LET OP LICHT BESCHADIGD!

-----

 

Dit boek is gemaakt in opdracht van de afdeling Verkeerswegen, Landinrichtingsdienst. Het werd gefinancierd door de Directie NBLF van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Redactie en vormgeving
H. Harsema

Met medewerking van
R. van der Bijl
F. Mutsaers (eindredactie)

Essays
F.A. Bink
F. Boselie
M. van den Toorn
J. van Veelen
W. van Winden

December, 1991
ISBN 90-73253-05-5

 

--------

 

Dit jubileumboek staat stil bij het feit dat 75
jaar geleden tussen het ministerie van Waterstaat en
het Staatsbosbeheer een overeenkomst is gesloten
over het geven van adviezen bij de aanleg en het
beheer van beplantingen langs rijkswegen. In die 75
jaar heeft het werk zich sterk ontwikkeld, evenals
het onderwerp zelf. Dit boek getuigt daarvan en
schetst daarnaast een aantal perspectieven.

Na een voorwoord van J.C. Slagter, Hoofddirecteur Infrastructuur van de Rijkswaterstaat, en van P. Slot, Directeur van de Landinrichtingsdienst, volgt in de inleiding een historisch overzicht. Daarna wordt aan de hand van een rit over de A2 van Amsterdam naar Maastricht een indruk gegeven van het werk zelf. Daarbij worden vragen gesteld als: Waar is het werk van de afdeling Verkeerswegen? en: Hoe is de weg in het landschap gepast? Vervolgens geven verschillende auteurs op persoonlijke titel vanuit de eigen vakdiscipline een visie op het onderwerp. Aan het woord komen achtereenvolgens: de architect W. van Winden, de waarnemingspsycholoog F. Boselie, de eindredacteur van het tijdschrift 'Routiers Wereld' P. Holthuis, de ecooog F.A. Bink, en de landschapsarchitecten J. van Veelen en M. van den Toom. De laatste geeft op basis van zijn onderzoek naar het werk van de afdeling een aanzet voor verdere theorievorming. Van de tekenaar B. van Voorn is een aantal cartoons opgenomen. In de epiloog worden meningen en overwegingen uit het voorgaande naast elkaar gezet. Ook wordt voorzichtig een perspectief geschetst voor de komende jaren. Tenslotte is in een bijlage een overzicht gegeven van een aantal projecten van de afdeling.